Försäkringar

Registrera dig här – fyll i nödvändig information!

OBS! vid ev höjning av avgiften förbehåller vi oss rätten att i efterhand debitera den. Försäkringen är tecknad av Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) med försäkringsbolagen Ålands Försäkringar och if och omfattar:

 1. Allmänt ansvar för sak- & personskada enligt skadeståndsrättsliga regler samt
 2. Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada
  Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att:
  Utreda om skadeståndsskyldigheter föreligger,
  förhandla med den som kräver skadestånd,
  föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan,
  betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.
 3. Krisförsäkring
 4. Överfallsförsäkring
 5. Olycksfall/krisförsäkring (if gruppförsäkring)

Premier och självrisker, se Försäkringsbevis

Period: kalenderår och träder i kraft från och med det datum din inbetalning registrerats på Solna god man och förvaltarförenings PG 124 59 54-1

Din privata försäkring täcker inte skador som orsakas när du är i ditt uppdrag.

Enligt kommunallagen kan inte kommunerna försäkra oss då vi inte, i deras mening, är anställda.

Medlem hos Solna god man och förvaltarförening kan du bli även om du inte bor/har uppdrag genom Solna kommun. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (/RGMF).

Har du frågor, kontakta vår kassör Stig Johansson 070-214 04 73

Avslutar du ditt uppdrag behöver du informera oss så avslutar vi dina försäkringar.

Glöm inte att meddela oss om du byter mejladress.

Försäkringsvillkor

 1. Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2021 (Ålands försäkringar)
 2. Allmäna avtalsbestämmelser
 3. Ren förmögenhetsskada
 4. Krisförsäkring
 5. Överfallsförsäkring
 6. Olycksfall Försäkringsbevis 2020 (gruppförsäkring if)