Godman FAQ – Vanliga frågor om god man/förvaltarskap

Allmänt om ställföreträdarskap = God man / Förvaltare / Vårdnadshavare

Person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person kan ha rätt till en god man/förvaltare. Ansökan görs av den enskilde själv, dennes make/sambo, närmaste släktingar eller anhöriga och inlämnas till tingsrätten i den kommun där sökanden är skriven. Anmälan kan också göras av kuratorer, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, bankpersonal eller avlägsna släktingar. Tingsrätten fattar beslut men Överförmyndarnämnden får tillfälle att lämna ett yttrande till tingsrätten innan beslut fattas. God man//Förvaltarskap bygger på samtycke, samråd och samförstånd, vilket innebär att ingen kan förordnas en god man eller förvaltare mot sin vilja.
På de flesta kommuners hemsida finns ansökningsblankett för detta. Finns det förslag på en god man som sagt ja till uppdraget anges det på blanketten. Kontakta gärna kommunens överförmyndare som också kan hjälpa till att utreda behovet av god man/förvaltare.
Ansökan ska innehålla:
 • Begäran om anordnande av godmanskap
 • Skäl till begäran om godmanskap
 • Personuppgift på sökanden
 • Förslag på god man (om man har en god man att föreslå)
 • Uppgifter om eventuella barn och närmaste släktingar
 • Förordnandets omfattning: förvalta egendom, bevaka rätt, sörja för person
Handlingar som ska bifogas ansökan:
 • Personbevis (familjebevis) från Skatteverket
 • Personbevis på föreslagen god man
 • Skrivelse från kurator, biståndshandläggare eller annan som styrker behovet av god man
 • Läkarintyg krävs i de flesta fall för att klargöra om sökanden själv kan ge sitt samtycke och för att fastställa behovet av god man
 • Skriftligt samtycke från sökanden (om det är möjligt)
 • Samtycke till godmanskap från närstående
Ansökan med bilagor skickas till tingsrätten i den kommun sökanden är skriven.
När den gode mannen, som föreslagits av sökanden eller överförmyndaren, godkänts och antagit sig uppdraget, översänds handlingarna om detta till tingsrätten för beslut. Detta kan ta från några veckor upp till flera månader. När tingsrätten sedan beslutat om god man/förvaltare utfärdas ett Registerutdrag om ställföreträdarskap. Detta Registerutdrag visar att den gode mannen har rätt att företräda sin huvudman vid kontakt med myndigheter, banker m m.

Vad innebär det att vara ställföreträdare?

Utses för person som på grund av ohälsa eller annat är oförmögen att sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Den person som fått en ställföreträdare kallas för huvudman.
Sköter huvudmannens ekonomi och tillgångar och ska i många fall också sörja för att huvudmannen får den hjälp denne behöver, t ex bostadsbidrag, hemtjänst och sjukvård. Huvudmannen ska kunna samtycka till de åtgärder och beslut som gode mannen vidtar. Om huvudmannen inte alls klarar att ta hand om sig själv och sina tillgångar kan tingsrätten i stället för god man utse en förvaltare, som på egen hand råder över huvudmannens ekonomi.
Förvaltarskapet liknar godmanskapet med undantag av att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren övertar hela eller delar av huvudmannens rättshandlingsförmåga. Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för att vidta åtgärder och agerar på eget ansvar för huvudmannens räkning. Om huvudmannen vidtar en åtgärd (t ex köper en mobil) utan samtycke av förvaltaren innebär det att avtalet inte blir bindande och att den med vilken huvudmannen ingått avtal kan bli tvungen att häva köpet. Huvudmannen har dock rätt råda över vad han tjänat genom eget arbete. Tingsrätten kan dock även inskränka denna rättighet om det är nödvändigt. När det gäller huvudmannens personliga frågor som boende och vård bör i första hand huvudmannen själv få bestämma även om förvaltarens synpunkter inhämtas. Man kan inte tvångsflytta någon.
Dit vänder man sig för att ansöka om god man/förvaltare. Det är också tingsrätten som tillstyrker god man/förvaltare efter att Överförmyndarnämnden har utrett och gett ett utlåtande. Du får dig tillsänt ett Protokoll från Tingsrätten och från Överförmyndarnämnden får du ett Registerutdrag. Detta Registerutdrag använder du vid kontakt med myndigheter, banker m m som bevis på att du har rätt att företräda huvudmannen.
Har tillsyn över gode männen/förvaltarna, granskar deras årsredovisningar och fastställer arvodet. Överförmyndarna granskas i sin tur av länsstyrelserna.
Som god man/förvaltare får du arvode för ditt arbete med uppdraget. Huvudregeln är att huvudmannen ska betala arvodet. En förutsättning är att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp (125 345 kronor för 2020) eller att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp (94 600 kronor för 2020). I annat fall betalar kommunen ditt arvode. God man/förvaltare ska årligen inlämna en Årsredovisning till överförmyndaren för att redogöra för hur huvudmannens ekonomi och tillgångar har hanterats. När granskning är gjord och godkänd får du ett arvodesbeslut.
Kommunen ska så snart som möjligt efter barnets ankomst till Sverige utse en god man som ska ta tillvara barnets rättigheter. I de frånvarande föräldrarnas ställe ska den gode mannen agera som vårdnadshavare för barnet. Barnet får därigenom en företrädare som på ett heltäckande sätt kan ta tillvara barnets intressen i Sverige och verka för barnets bästa. Så snart kommunen har utsett en god man till barnet kan en ansökan om asyl lämnas till Migrationsverket. Detta är ett uppdrag som kräver att man är insatt i vår flyktingpolitik och hur det svenska samhället fungerar. Är man god man för ensamkommande barn räknas arvodet lite annorlunda. Kommunerna har olika normer för betalning och ersättningarnas storlek justerades för några år sedan. Här är några skrivelser som berör detta. Först skrivelsen från Stockholms Stad, Överförmyndarförvaltningen, daterad 1 mars 2016. Den är ställd direkt till gode män för ensamkommande barn. Förändrade regler ang arvodet Därefter skrivelsen från RGMF, Angående sänkning av arvodena för gode män med uppdrag för Ensamkommande Barn, daterad 16 mars 2016. RGMFs skrivelse till Regeringskansliet ang ovanstående info. Från Migrationsverket, daterat 31 mars 2016 Ny anvisningsmodell för Ensamkommande barn

Arbetet som god man/förvaltare består av följande delar:

Att bevaka rätt innebär att gode mannen/förvaltaren tillvaratar huvudmannens intressen i en rättshandling. Det innebär bl.a. att gode mannen ska ansöka om olika typer av hjälpinsatser från kommunen, bostadsbidrag och andra bidrag. Andra exempel kan vara att bevaka huvudmannens rätt i dödsbo, att säga upp eller försälja bostad, att ordna avbetalningsplan med fordringsägare eller företräda huvudmannen i ärende i hyresnämnd.
Att förvalta egendom innebär att gode mannen/förvaltaren sköter huvudmannens ekonomi genom att betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, se till att huvudmannens egendom är försäkrad etc. Alla huvudmannens bankkonton ska vara överförmyndarspärrade. Enda undantaget ska vara det s.k. "fria kontot" där medlen får tas ut av gode mannen utan överförmyndarens samtycke. Överförmyndarspärr gäller endast gentemot gode mannen och inte mot huvudmannen.
Gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den vård och omsorg han behöver och har rätt till. Det kan till exempel vara att ansöka om annat boende eller ansöka om bistånd hos biståndshandläggare. Se till att huvudmannen har tillräckligt med kläder och annat som är nödvändigt för det dagliga livet. Gode mannen/förvaltaren ska även i övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter. Regelbunden kontakt med huvudmannen via mail, telefon eller hembesök underlättar detta.
Arbete som vårdnadshavare innebär att en person företräder ett barn fram till myndighetsdagen 18 år. Om båda föräldrarna är döda eller av annan orsak inte kan vara vårdnadshavare för sitt barn så ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. En vårdnadshavare fattar beslut för barnets räkning, om dess person och ekonomiska och juridiska angelägenheter. Vårdnadshavarna får själva förvalta barnets tillgångar så länge de understiger 8 basbelopp (378 400 kronor 2020). Om barnets tillgångar överstiger 8 basbelopp är vårdnadshavarna skyldiga att anmäla detta till överförmyndaren. Vissa åtgärder kräver alltid överförmyndarens godkännande, exempelvis när ett barn ska köpa eller sälja bostadsrätt eller fastighet, om fastigheten skall pantsättas, om barnet skall låna eller låna ut pengar.
Överförmyndaren är också den myndighet som utfärdar förvaltarfrihetsbevis. Det är ett bevis på att en person inte har förvaltare. Beviset kan ibland behövas när man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter, skall bli revisor eller fastighetsmäklare.
Att följa med till läkare, tandläkare, handla mat eller kläder. Försök skaffa kontaktperson eller anlita personal som kan följa med på dessa ärenden. Är det tvunget att du som God man/Förvaltare måste följa med för att Huvudmannen över huvudtaget kommer iväg till vård måste du kunna motivera denna handling trovärdigt för att erhålla ersättning för utfört arbete. God man/Förvaltare kan beställa flyttfirma och städare. Inte hjälpa till med flytt, packa och bära flyttkartonger. Kan inte flytten genomföras med mindre än att God man/Förvaltare hjälper till, kontakta Överförmyndaren och få OK för extra ersättning för arbetet.

Det finns olika sätt och anledningar att avsluta uppdraget som God man/Förvaltare och handläggningen är då lite olika

Om uppdraget upphör p.g.a. att du begärt entledigande och en ny god Man/förvaltare tillträder, då är det Överförmyndarnämnden som handlägger och fattar beslut. Du kvarstår som god man eller förvaltare tills ny person har tillträtt.
Om uppdraget upphör p.g.a. att godmanskapet ska upphöra och huvudmannen inte längre behöver god man/förvaltare, då är det Tingsrätten som handlägger och fattar beslut. Se till att få ett utlåtande eller protokoll från Tingsrätten så att du stryks från de lagliga "rullarna".
Detta är numera möjligt och ärendet handläggs då av Tingsrätten. Orsaken till begäran om ett entledigande kan t ex vara att du som god man/förvaltare inte fått kontakt med huvudmannen och därför inte har haft möjlighet att fullgöra ditt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Detta regleras i Föräldrabalken 11 kap §19a.

Din första dag som god man / förvaltare

Du har fått ett Registerutdrag från Tingsrätten. Det är din legitimation som visar att du är behörig att företräda din huvudman hos banker, myndigheter m m. Kopiera Registerutdraget och/eller scanna det till digital fil i din dator.
 • Begär saldobesked från tillträdesdagen. Kontrollera om det finns någon fullmakt – i så fall måste den avslutas
 • Upprätta ett transaktionskonto för löpande räkningar, det du ska använda för att sköta huvudmannens ekonomi och där ska alla månatliga inkomster ska sättas in
 • Upprätta ett s k fickpengskonto för huvudmannens räkning och koppla eventuellt bankomatkort till det
 • Ordna automatisk överföring av lämplig vecko- eller månadspeng från transaktionskontot till fickpengskontot
 • Om huvudmannen har tillgångar som överstiger 30 000 kronor ska de sättas på ett konto som är spärrat för dig som god man/förvaltare. Huvudmannen har dock rätt att själv ta ut pengar från det spärrade kontot
 • Finns det bankfack? Det kan bli komplicerat om det finns mycket pengar där – så ibland är det bättre att intte veta allt.
 • Anmäl Särskild postadress till Skatteverket så att all officiell post och kommer till dig i stället för till huvudmannen
 • Informera Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten/Arbetsgivare/Skatteverket vilket konto inkomsten/skatteåterbäringen ska sättas in på. Bifoga ditt Registerutdrag så att du fortsättningsvis får tillgång till de uppgifter som du behöver
 • Har huvudmannen bostadstillägg? När ska det i så fall förnyas?
 • Har huvudmannen Färdtjänstkort? När ska det förnyas?
 • Ordna med hemförsäkring om det inte redan finns. Viktigt!
 • Har huvudmannen skulder? Enklast är att kontakta kommunens budgetrådgivare och be om hjälp att skicka ut förfrågan. Kontrollera då också ev preskriptionsregler
 • Är det mycket skulder, begär skuldsanering. Ta hjälp av kommunens budgetrådgivare
 • Inom 2 månader ska du göra en förteckning och huvudmannens tillgångar och skulder den dag du tillträdde ditt förordnande. Där ska allt redovisas, även t ex lagfart och taxeringsvärde på eventuell fastighet, aktier och fonder
 • Prata med anhöriga, vårdpersonal, boende m fl för att få veta mer. Även ev tidigare god man. Lycka till!
Har din huvudman den digitala brevlådan Kivra? Den går att avregistrera om du tycker det. Skicka in registreringsutdraget till support@kivra.com. Då får du ett svar från Kivra med vidare instruktioner. Ett alternativ är att du och huvudmannen kommer överens om att du får tillgång till brevlådan. Då kan du anmäla dig till Kivra och få behörighet.
Du kan ladda ner bankfoldern 2014 till din dator eller skriva ut när du öppnat länken. En bra informationskälla inför bankbesök. Se även Bankföreningens faktablad 2020.

Allmänt om arvode

Som God Man/Förvaltare har du rätt till skäligt arvode. Normalt är det 10 000–15 000 kr/år. Måste du använda bil när du besöker din huvudman kan du ha rätt till ersättning, 18,50 kr/mil. OBS! körjournal krävs. Spara och redovisa kvitton för dina utlägg. Bilersättningen är skattefri. Reglerna om bilersättning kan dock skilja mellan olika kommuner, kolla med den kommun där din huvudman är skriven, Du har också rätt till ersättning för s k kontorskostnader, det är ett schablonbelopp och avser porto, telefon m m. Det är också skattefritt.
När Överförmyndaren granskat och godkänt din årsredovisning får du ett Arvodesbeslut. Där ser du hur betalningen fördelas (arvode, utlägg, skatt m m) och att kommunen står för utbetalningen. Är du pensionär och betalar lägre skatt – kontakta kommunen och säg till. Har du uppgett ett konto som du vill att dom sätter in ditt arvode på är allt i sin ordning. Kommunerna brukar göra utbetalningar i slutet av månaderna.
Huvudmannen betalar ditt arvode om dennes inkomster överstiger 2,65 prisbasbelopp. (årets belopp hittar du på www.scb.se) och/eller om dennes bruttotillgångar överstiger 2 prisbasbelopp. Efter inlämnad och godkänd årsredovisning till Överförmyndaren får du ett Arvodesbeslut, där du ser hur betalningen fördelas (arvode, utlägg, skatt m m) och att huvudmannen står för utbetalningen. Du som god man/förvaltare ombesörjer själv inbetalning av arbetsgivaravgift alt. ålderspensionsavgift och skatt till Skatteverket från huvudmannens konto. Se hur du fyller i blanketten! Hjälpblankett för god man/förvaltare SKV4882 - en blankett bra att börja med. Skriv in siffrorna som du hämtar från Arvodesbeslutet och ha som underlag för nedanstående deklaration. OBS! denna blankett behåller du själv. Den ska inte sändas in till Skatteverket, endast en hjälp för dig. Förenklad arbetsgivardeklaration SKV4805 – fyller du i och sänder in till Skatteverket. Arbetsgivaravgiften/Ålderspensionsavgiften och skatten betalar du från huvudmannens konto till Skatteverket. OBS! när du gör inbetalningen till Skatteverket krävs OCR-nummer och det är huvudmannens OCR-nummer du ska skriva på betalningen. OCR-numret får du här när du skriver in huvudmannens personnummer. Här ser du även Skatteverkets BG-nummer.

Vad händer om huvudmannen eller gode mannen avlider?

Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet omedelbart. Något särskilt beslut om detta behövs inte. Uppdraget att sköta om egendomen måste dock fortsätta tills dödsboet tar över. T ex: finns det husdjur?
 • Ta ut/skriv ut kontoutdrag innan banken stänger din e-tjänst. Alla papper skall göras i ordning för en slutredovisning som du ska sammanställa och skicka till överförmyndaren inom en månad från dödsfallet. Alla verifikat för sluträkningen arkiverar du själv i tre år.
 • Beställ dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.
 • Meddela överförmyndaren.
 • Inga räkningar ska betalas, inga papper skrivas på, absolut ingenting. Stoppa autogiro och e-fakturor
 • Överlämna all information om tillgångar/försäkringar m m till den av dödsbodelägarna som svarar för dödsboet. Det är delägarna i dödsboet, eller den som boet ger fullmakt till, som ansvarar för boets angelägenheter efter dödsfallet. Om de ber dig förvalta dödsboet kan du göra det som privatperson mot överenskommet arvode. Se då till att få en fullmakt.
 • Om huvudmannen saknar anhöriga och eller saknar tillgångar till begravning och avveckling kan du kontakta kommunens dödsbohandläggare.
 • Om huvudmannen saknar anhöriga men har stor förmögenhet ska du kontakta kommunens dödsbohandläggare. Denne tar kontakt med Allmänna arvsfonden. Arvsfonden kan mot ersättning vilja utse den avlidnes gode man som god man även för dödsboet.
 • Ta bort särskild postadress! Görs på blanketten SKV 7844 (samma blankett du använde när du anmälde särskild adress).
 • Då är det du som god man/förvaltare som ordnar allt eftersom din huvudman inte kan bevaka sina intressen. Det blir du som träder in i hans/hennes ställe.
  • Underrätta överförmyndaren om den aktuella situationen för att få bemyndigande att vidta olika åtgärder.
  • Beställ begravning.
  • Kanske måste en lägenhet eller ett hus säljas eller hyresrätt avvecklas. Du ser till att dödsboet avyttras och låter utföra bouppteckning, t ex genom begravningsbyrån. Skicka kopia på bouppteckning till överförmyndaren.
  • God man och förvaltare är inte skyldiga upprätta bouppteckningen. Låt den utföras av annan.
  • Bevaka att bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet.
  • Bevaka att bouppteckning lämnas in till Skatteverket och överförmyndaren senast en månad efter upprättandet. Kolla med huvudmannens kommun vad som gäller.
  • God man/förvaltare skall inte skriftligt godkänna eventuellt testamente. Endast skriva ”Tagit del av”.
  • God man/förvaltare får inte låta huvudmannen avstå från arv eller testamente.
  • Om ett testamente gör att huvudmannen blir lottlös trots att denne normalt har arvsrätt skall god man/förvaltare inte godkänna eller skriva på detta. Bara skriva ”Endast tagit del av” och ”göra förbehåll för laglott”.
  • Så snart arvsskiftet upprättats och samtliga skrivit under skall god man/förvaltare inhämta överförmyndarens samtycke till fördelning.
  Det är endast god man/förvaltare som kan begära detta samtycke. Dessa handlingar behövs då:
  • Ansökan om samtycke
  • Arvskifte i original samt en kopia
  • Kopia på inregistrerad bouppteckning inklusive eventuellt testamente
  • Kopia på eventuell redovisning av dödsboets förvaltning från dödsdagen till skiftesdagen.
  • Har arvskifte ej skett inom sex månader från att bouppteckningen upprättas skall en förklaring skriftligt redovisas till överförmyndaren
  Dina anhöriga beställer dödsfallsintyg från Skatteverket och skickar det till överförmyndaren så snart som möjligt. Överförmyndaren kan då ordna med en ny god man eller förvaltare till huvudmannen.