Stadgar

Stadgar för Solna god man- och förvaltarförening, Solna GMF

§1 Föreningens namn

Föreningen, Solna god man- och förvaltarförening, bildades 1999.
Föreningen är ideell med firma Solna GMF.

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Solna, Stockholms län.
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Gode Män och Förvaltare.

§3 Föreningens uppgift

Föreningen ska genom information, utbildning och möten medverka till att medlemmarna kan fullgöra sina uppdrag som Gode Män och Förvaltare.
Föreningen ska företräda medlemmarnas intressen i kontakten med kommuner, myndigheter, institutioner och anhöriga.

§4 Medlemskap

Föreningen är öppen för personer som av överförmyndare och tingsrätt förordnats ställföreträdarskap.
Styrelsen behandlar och årsmötet fastställer medlemsfrågor.
I medlemskapet ingår Ansvars- och Olycksfallsförsäkringar genom Riksförbundet Gode Män och Förvaltare RGMFs avtal med kalenderår som premieperiod.
Fullvärdig medlem är den som betalat sin medlemsavgift före kommande räkenskaps-/verksamhetsår.
För giltig försäkring och medlemskap skall medlemsavgift vara inbetald till Solna GMF på av styrelsen angivet datum, dock senast 15 december varje år.
Om medlem önskar avbryta medlemskap skall detta vara meddelat senast 15 dagar före årsskiftet för avbrytande av kommande försäkringsperiod/avtal.

§5 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och fastställer stadgarna.
Årsmötet fastställer årsavgiften.
Årsmötet utser ordförande för ett år i taget.
Årsmötet avhandlas enligt fastställd agenda.
Årsmötet behandlar föreningens budget och fastställer balansräkningen.
Årsmötet fastställer det lokala geografiska verksamhetsområdet.
Ärenden avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal föreslår ordförande förfaringssätt.
Personval sker med acklamation eller i sluten omröstning.
Årsmötet tillser att kontinuiteten i styrelsearbetet bibehålles genom att minst tre styrelseledamöter, ordinarie eller suppleanter, från den frånträdande styrelsen ingår i den tillträdande styrelsen.
Årsmöte ska hållas senast i mars året efter verksamhetsåret.
Kallelse till årsmöte sker per brev eller e-post senast två veckor före årsmötet.
Till ärenden som kräver två på varandra följande årsmöten eller av annan anledning kan kallas till extra årsmöte, dock tidigast tre månader före eller tre månader efter ordinarie årsmöte. Styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna kan kalla till extra årsmöte. Kallelse utsändes till medlemmarna senast två veckor före extra årsmöte. Extra årsmöte behandlar endast påkallat ärende.
På årsmötet har varje närvarande fullvärdig medlem en röst. Röstning genom ombud kan ej ske.
Ärende som motion och förslag för behandling på årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast 30 dagar före fastställt årsmöte.

§6 Styrelse

Styrelse finns på lokal nivå om årsmötet ej beslutar annat. Medlemmarna tillhör den lokala föreningen.
Styrelsen leder och fördelar föreningens arbete.
Styrelsen ska tillse att föreningens tillgångar förvaltas i enlighet med föreningens stadgar samt gällande årsmötes- och styrelseprotokoll. Styrelseordförande ansvarar för verkställigheten i föreningens arbete.
Styrelsen kan överlåta det operativa arbetet på en kommittéledare att verkställa styrelsens beslut.
Utsedd kommittéledare är adjungerad till styrelsemöte med förslags- och yttranderätt och kallas på samma sätt som styrelseledamöter.
Styrelsen ska bestå av minst sju (7), högst tio (10) ordinarie ledamöter med mandattid på två år samt två (2) suppleanter på ett år som kallas till möten men har rösträtt först vid ordinarie ledamots frånvaro. I övrigt skall även suppleanter ingå i styrelsens olika arbetsgrupperingar.
Styrelsen utser inom sig de befattningshavare som erfordras.
För att bibehålla kontinuiteten väljs styrelsens ledamöter växelvis.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra (4) ledamöter är närvarande.
Enkel majoritet gäller. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelseledamot kan avstängas av en i övrigt enig styrelse.
För bordläggningsbeslut eller återremiss och för påkallande av extra styrelsemöte krävs minst en tredjedel av styrelsemedlemmarnas röstetal.
Protokoll ska föras vid varje styrelsemöte.
Protokollet översändes till styrelseledamöter, per brev eller e-post, senast två veckor efter styrelsemötet. Styrelseledamot har möjlighet att inom fem dagar skriftligt inkomma med avvikande uppfattning. Protokollet kommer att gälla som arbetsdokument intill det justeras vid påföljande styrelsemöte.

§7 Revisorer

Årsmötet utser två förtroendevalda revisorer, en ordinarie för två år och en suppleant för ett år.

§8 Valberedare

Årsmötet utser tre valberedare varav en är sammankallande. Valberedningen föreslår ordförande för årsmötet, ordförande för det kommande verksamhetsåret med ordinarie ledamöter, suppleanter, revisorer samt styrelsearvoden och styrelsens kostnadsersättningar.
Styrelseledamot som frånträder styrelsen bör ställa sig till valberedningens förfogande.

§9 Årsmötets ärendebehandling

     §1.  Årsmötet öppnas.
     §2.  Val av ordförande för årsmötet.
     §3.  Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för årsmötet.
     §4.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
     §5.  Fastställande av röstlängd.
     §6.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
     §7.  Fastställande av dagordning.
     §8.  Styrelsens verksamhetsberättelse
     §9.  Fastställande av balansräkning.
    §10. Revisionsberättelse.
    §11. Avgörande om ansvarsfrihet för styrelsen.
    §12. Motioner och styrelsens förslag.
    §13. Fastställande av verksamhetsplan.
    §14. Behandling av föreningens budget.
    §15. Fastställande av årsavgift.
    §16. Fastställande av ersättning till styrelse, revisorer och valberedning.
    §17. Val av ordinarie ledamöter för en mandattid på två år.
    §18. Eventuella fyllnadsval.
    §19. Val av ordförande för ett år.
    §20. Val av revisorer.
    §21. Val av valberedning och ansvarig för denna.
    §22. Val av eventuella ombud.
    §23. Övriga frågor inför nästa årsmöte.
    §24. Eventuella stadgeändringar.
    §25. Årsmötet avslutas.

§10 Räkenskapsår

Räkenskapsåret följer kalenderåret. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senaste en månad före årsmötet.

§11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig samt av styrelsen i förening.

§12 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring ska fattas och kan föreslås av årsmötet.
Ändringsförslag behandlas av styrelsen eller särskild kommitté och framläggs vid påföljande årsmöte. Tidpunkten för ikraftträdande beslutas av årsmötet.
Vid stadgeändring gäller enkel majoritet.

§13 Föreningens upplösning

Föreningen upplöses genom beslut med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten.
Sammanträder icke årsmötet påföljande år i enlighet med stadgarna anses föreningen upplöst.

§14 Föreningens tillgångar

Föreningens styrelse föreslår och beslutar om hur eventuella tillgångar ska fördelas. Intill detta sker, ska tillgångarna förvaltas enligt godmansed.

Stadgarna reviderade 11-03-2020